Základní informace


Mateřská škola je od 1.1.2003 součástí příspěvkové organizace sloučeného zařízení se základní školou. Po rozsáhlé rekonstrukci je mateřská škola bezbariérová, umístěna ve 2. poschodí půdní vestavby ZŠ, s vlastním klimatizačním a topným systémem. Okna jsou jištěna zámky a na jižní straně vybavena žaluziemi. Samostatný vchod a schodiště do budovy mateřské školy je vybaveno dvojitým zábradlím a bezbariérovým výtahem. Provoz v nových prostorách byl zahájen 6. 5. 2007. V současné době je provoz rozdělen do 4 tříd, přičemž jedna třída je umístěna v prostorách fary. Jsou přizpůsobeny potřebám dětí a přispívají k jejich lepšímu rozvoji, zejména oblasti sociální a psychické.
 
 

Identifikační údaje:

Název:    Základní škola a Mateřská škola Bělotín 

              Adresa:  753 64 Bělotín 2

 

Kontakt:     telefon ZŠ       581 612 127

                   telefon MŠ      581 612 159    

                   e-mail:            zsbelotin@seznam.cz

 

Internetová adresa:  www.zsbelotin.cz    alena.paulovicova@zsbelotin.cz

 

Zřizovatel:   Obec Bělotín, 753 64 Bělotín 151

 

Typ školy:    státní

 

Právní forma:    příspěvková organizace

 

IČ:   71 00 38 27

 

Identifikátor školy:    650 044 215

 

Ředitel školy:  Mgr. Tomáš Navrátil - statutární zástupce školy

 

Zástupce ředitele:   Mgr. Jitka Kavalová

 

Ekonomka:  Jaroslava Janečková

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ:

 

vedoucí učitelka: Alena Paulovičová

učitelka: Anna Remešová

učitelka: Alena Rybecká

učitelka: Mgr.Bc.Štěpánka Šortnerová

učitelka: Monika Králová 

učitelka: Eva Pitrunová 

učitelka: Eva Michálková  

pedag.asistent: Veronika Mikulášová, Renata Biskupová, Jana Majerová

 

Provozní zaměstnanci MŠ:

školnice,výdej stravy:     Lenka Kalupová

uklízečka:     Jitka  Petriková

údržbář:    Radek Janečka

 

Školní řád

Úvod - všeobecné pojetí Školního řádu

Školní řád mateřské školy vychází z platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samospráv) a jejich pozdějších změn. Tento školní řád upravuje organizační a provozní věci, řízení, partnerské vztahy a hlavně práva a povinnosti všech zainteresovaných - tzn. dětí, rodičů, zaměstnanců a všech partnerských subjektů.

Všichni níže jmenovaní mají při pohybu ve škole práva a povinnosti přesně vytyčeny tímto Školním řádem. Především zaměstnanci školy a také rodiče by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat. Přispějí tím k tomu, aby děti vyrůstaly v klidném prostředí plném pohody, porozumění, bezpečí a jistoty, ale s jasně vytyčenými pravidly společného soužití.

Obsah:

  1. Zápis,přijímání a evidence dětí

   2. Docházka a ukončení docházky dítěte do MŠ

   3. Děti a jejich vydávání

   4. Provoz MŠ a organizace dne

   5. Zdravý životní styl

   6. Vybavení dětí do MŠ

   7. Zahrada

   8. Prázdniny

   9. Stravování

  10. Informace pro rodiče

  11. Pojištění dětí

  12. Závaznost dodržování směrnic

  13. Poslání a úkoly předškolního vzdělávání

  14. Práva a povinnosti všech zainteresovaných

  15. Práva a povinnosti všech rodičů

  16. Práva a povinnost dítěte

  17. Zaměstnanci školy   

  

 

1. Zápis, přijímání a evidence dětí

Zápis dětí do MŠ bývá vždy začátkem kalendářního roku v předem stanoveném termínu. Přednostně se přijímají do MŠ děti, které v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku dovršily 6 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Viz. „Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty ..." a „Kritéria pro přijímání dětí …“

Výběrové řízení je plně v kompetenci ředitele školy. Dítě lze přijmout i v průběhu školního roku, uvolní- li se místo.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že proti nákaze je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do MŠ ,kdy proběhne informativní schůzka, přinesou vyplněný evidenční list dítěte, dozví se informace o provozu a řádu mateřské školy, o platbách za předškolní vzdělávání, za školní stravování dětí, způsob a termíny úhrady a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

V evidenčním listu dítěte bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu nebo do přihlášky dítěte do MŠ dětský lékař, a to před nástupem do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

INFORMACE O DĚTECH JSOU DŮSLEDNĚ VYUŽÍVÁNY POUZE A JEN PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ŠKOLY, OPRÁVNĚNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A PRO POTŘEBU UPLATNĚNÍ ZÁKONA č.106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM.

 

2. Docházka a ukončení docházky dítěte do MŠ

Děti můžete přivádět do mateřské školy od 6:30 hod. Vstup do budovy vám umožní paní učitelka příslušné třídy po zazvonění a ohlášení vašeho jména. Časové omezení příchodu dítěte do školky žádné není. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hodin, jinak po dohodě s paní učitelkou dle aktuální potřeby rodičů.

Docházka dítěte bude ukončena, oznámí li rodiče písemnou formou řediteli školy trvalé přerušení docházky do MŠ (stěhování, ztráta zaměstnání, jiný důvod...), uvedou datum ukončení docházky a všechny ostatní náležitosti.

Rodiče, kteří neoznámí písemnou formou škole skutečnost (jak je výše uvedeno), že dítě již dále nebude navštěvovat MŠ, jsou povinni uhradit školné za celou dobu nepřítomnosti.

O ukončení předškolního vzdělávání může rozhodnout ve správním řízení ředitel školy z následujících důvodů – závažné a opakované narušení školního řádu, provozu mateřské školy, v průběhu zkušebního pobytu z důvodů doporučení lékaře, v důsledku opakovaného neuhrazení úplaty za školní stravování nebo v důsledku opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v mateřské škole.

Pokud dítě nedochází do MŠ bez udání důvodu déle jak 14 dní, může být docházka do MŠ po předchozím písemném upozornění ukončena ředitelem školy.

 

3. Děti a jejich vydávání

Děti z MŠ budeme vydávat pouze zákonným zástupcům dítěte a nebo na základě písemného zmocnění, které rodiče vyplní při nástupu dítěte do MŠ, jiné osobě - zde vypíší všechny osoby, které budou v průběhu roku děti z MŠ odvádět. Týká se to i nezletilých sourozenců, kteří by měli být starší 15 let.

V případě potřeby vydáme Vaše dítě i nám cizí osobě jen na základě písemného zmocnění, které musí obsahovat: datum, jméno osoby která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče. Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

 

4. Provoz MŠ a organizace dne

Provoz školy je od 6:30 hod - 16:30 hod.

K dobré životosprávě napomáhá pravidelný rytmus a řád umožňující učitelce pružné rozhodování.

Organizace dne ve třídách

Děti se schází nejpozději do 8.30hod.

6:30 - v tuto dobu se otevírá mateřská škola, děti se scházejí v 1.třídě, kde se mohou v klidu  dospat a nebo si vybrat činnost, hru, hračku.

7:00 - děti se rozchází do svých tříd, kde si vybírají podle zájmu hru, řízenou nebo spontánní činnost.

8:30 - 9:00 - podává se svačina, čerstvé ovoce nebo zelenina, děti jdou svačit podle toho, jak dokončí činnost nebo hru.

9:0010:00-děti se účastní skupinových činností dle tématických plánů, zaměřených na výchovu a vzdělávání.

10:0011:30 -Podle počasí provádíme část výchovně vzdělávací práce venku. Seznamování s přírodou, tvořivé a sportovní činnosti.

11:3012:00 -obědváme, děti si polévku nalévají samy (dle uvážení učitelky) a o velikosti porce se domluví s paní učitelkou, mají možnost si kdykoliv přidat.

12:0014:00 - po obědě jdou děti odpočívat. Do pyžamka se převlékají všechny děti, které jdou odpočívat na lehárnu. Děti, které nemají potřebu odpočinku si vyslechnou pohádku,dále mají připravenou relaxační činnost.

 

14:00 – 14:30 – děti postupně vstávají, následuje duševní hygiena, svačíme, hrajeme si nebo jdeme ven.

14:30 - 16:30 - do této doby děti odchází domů, školka se uzavírá

Časy se dodržují přibližně, protože vycházíme z tempa dětí. Při přechodech na zahradu a ze zahrady odchází děti do šatny postupně. V případě, že si budete chtít vyzvednout dítě po obědě,uvítali bychom, kdybyste tuto informaci sdělili učitelce.

Byli bychom rádi, pokud dítě v době Vašeho příchodu ještě není po jídle, kdybyste nenaléhali, nevybízeli dítě k rychlému odchodu, a vyčkali trpělivě v šatně. Pokud zde zůstanou děti i po obědě, máte možnost se rozhodnout po konzultaci s třídní učitelkou, zda Vaše dítě potřebuje spánek na lehátku nebo ne. Pro děti, které nemají potřebu spánku, jsou připraveny náhradní zájmové činnosti pod vedením paní učitelky. Zvažte tuto nabídku opravdu dobře. Každý z Vás zná nejlépe své dítě a víte, zda odpolední odpočinek potřebuje nebo ne. Může to být každý den jinak. Zkuste svoje dítě respektovat, ale také nedejte na lákavé jásání „hurá, já nemusím spát"- i paní učitelka pozná, jak na tom dítě se spaním zrovna ten den je. Délka pobytu dětí v MŠ by měla odpovídat požadavkům správné životosprávy a respektování jejich biorytmů.

Při příchodu do mateřské školy dítě, prosím, převlékněte a PŘEDEJTE paní učitelce do třídy osobně.Rodiče, kteří pouští do mateřské školy dítě samotné,a nebo ho nechají v šatně a odejdou, aniž by o tom informovali paní učitelku, činí tak na vlastní riziko a nebezpečí. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby předání dítěte paní učitelce do třídy až do doby , kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE DO 16:30 HODIN, TÍM KONČÍ I PRACOVNÍ DOBA PANÍ UČITELKY.

V případě, že si rodiče nebo jimi pověřené osoby dítě do této doby nevyzvednou a budou-li veškeré pokusy o telefonický kontakt s rodiči, marné,nebo pokud se nedochvilnost o vyzvednutí dítěte bude opakovat, oznámí učitelka tuto skutečnost sociální pracovnici. Ta zajistí převzetí dítěte a postará se o další pokus předání dítěte zákonným zástupcům.

Doporučujeme, aby dítě, které přichází do školky brzy ráno bylo nasnídané. Dopolední svačinka je mezi 8:30 - 9:00 hod. V mateřské škole je celodenní pitný režim, jak ve třídě, tak i na zahradě.

Věkové rozdělení dětí do tříd

  

 •  1.třída MOTÝLCI   - děti mladší (2,5- 3)
 •  3.třída SLUNÍČKA   - děti starší (4-5)
 •  3.třída BROUČCI - děti starší (5-6)
 •  4.třída POUTNÍCI   -    děti předškolního věku (5  - 6)

Děti jsou sice takto rozděleny,ale mají svobodnou volbu, ve které třídě zrovna ten den chtějí strávit dopoledne nebo přijdou jenom na chvíli na návštěvu a pohrají si s dětmi, které mají rozvinutou hru, která dítě zaujme a osloví ho. Tím je dána možnost nadanějším mladším dětem, aby mohly pracovat ve třídě se staršími dětmi a naopak zase dětem hravějším a méně aktivním, aby si udělaly méně náročnou práci s dětmi mladšími.

Doplňkové činnosti v rámci odpoledního pobytu dítěte v mateřské škole

-         výtvarná dílna

-         keramická dílna

-    Jóga, relaxace, terapie

-    grafomotorika

-         Dramaťáček

-    zdravý životní styl

-    hudební a taneční aktivity

-         angličtina hrou

-         sportovní volné aktivity

-         plavecká škola

-         tenisová školička

-    lyžařská školička

-    logopedie - prevence

-         ZUŠ

 

5 .ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Motto:Bez pohybu není život-my se hýbeme každý den,protože chceme dobře růst,být silné,šikovné,zdatné a zdravé.

Naše mateřská škola preferuje zdravý životní styl,snažíme se poskytnou dětem co nejvíce přirozeného pohybu,zdravou životosprávu a vytvářet u dětí vnitřní pohodu.

Ve školce mají děti možnost navštěvovat tenisovou,fotbalovou i lyžařskou školičku.Jezdíme každý týden plavat,cvičíme jógu a na školním hřišti se věnujeme různým pohybovým aktivitám (v zimním období využíváme tělocvičnu ZŠ).

Také podporuje správné dýchání u dětí hrou na zobcovou flétnu.Každý týden navštěvují naše děti ve školce dle zájmu tzv.dílny,kde se rozvíjejí po stránce hudební, výtvarné,dramatické a pohybové.

Správné držení těla podporujeme u našich dětí každodenním cvičením jógy,pohyb. dovednostmi v rámci projektu ,,Rosteme s Ferdou Mravencem´´(podrobně se zabývající vadným držením těla a ovládáním pohybového aparátu.)

K osvojení návyků v oblasti ústní hygieny mají děti možnost si čistit zoubky každý den s podporou zubní lékařky, hravou formou vedeme osvětu programu ,, Zoubky jako perličky´´.

NYNÍ ČTĚTE POZORNĚ

Není-li dítě zdravotně v pořádku, je vhodné s ním navštívit lékaře. Berte prosím ohled na ostatní děti i na nás dospělé. Po vyšetření u lékaře přivítáme, oznámíte-li nám diagnózu a předpokládanou dobu léčby.

Po ukončení domácího ošetřování má paní učitelka právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu . My toto nevyžadujeme , věříme, že vám záleží na zdraví Vašeho dítěte a že do školky znovu přivedete dítě naprosto doléčené a zdravé.

V případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte, rodič neprodleně tuto skutečnost oznámí mateřské škole,při nástupu dítětem MŠ předá potvrzení lékaře,že dítě opět může do kolektivu.

Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, zánět spojivek, bolení bříška, kašel, zelená rýma...) v době pobytu v mateřské škole budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a k zajištění další zdravotní péče o dítě. Nejlepší řešení je, když si nemocné dítě co nejdříve převezmete.

DÍTĚ S TEPLOTOU, NACHLAZENÍM, NEDOLÉČENOU NEMOCÍ DO KOLEKTIVU ZDRAVÝCH DĚTÍ NEPATŘÍ

 

6. Vybavení dětí do MŠ

Po zkušenostech doporučujeme následující vybavení Vašich dětí:

Oblečení do třídy

 • hrací kalhoty do pasu nebo tenké tepláky, zástěrku na zapínání vpředu, bavlněné tričko přes hlavu nejlépe s krátkým rukávem (to proto, že se vyhneme mokrým rukávům při hygieně i při jídle), přezůvky s pevnou patou a protiskluzovou podrážkou (z bezpečnostních důvodů).

Oblečení na zahradu

 • Léto - kraťasy, tričko nebo tílko, čepici s kšiltem a brýle proti sluníčku, sandály a opalovací krém
 • Zima - overal, dostatečně velké sněhule, rukavice na gumě, čepici, šálu
 • Jaro a podzim - flisovou nebo šusťákovou soupravu, tenisky,botasky, tenčí čepici
 • Spaní - lehké pyžamko, nejlépe bavlněné přes hlavu nebo noční košilku - 1x za 14 dní si děti berou pyžamko na vyprání

Oblečení na zahradu dejte prosím dětem takové, aby vám nevadilo, když je ušpiní nebo roztrhnou. Všechno toto oblečení na školní zahradu nechávejte v MŠ a zdůrazněte dětem, kde mají ve skříňce uložené věci na zahradu a kde na odchod domů . Je dobré občas zkontrolovat, zda už oblečené není malé.

Oblékejte děti úměrně podle počasí a teploty venku. S dětmi chodíme ven za každého počasí, kromě silného větru, deště a mrazu. Býváme s dětmi dvě hodiny venku (rodiče, kteří vozí děti do školky autem,by si měli tuto skutečnost uvědomit - děti nemají vždy připravené dostatečně teplé oblečení, čepice nebo rukavice, někdy nemají ani mikinuči bundu).

VŠECHNY VĚCI JE NUTNÉ MÍT PODEPSANÉ nebo označené!

 • Nedávejte dětem látkové kapesníky, mají k dispozici kapesníky papírové, jsou hygieničtější.
 • Snažte se děti oblékat přiměřeně k počasí.
 • Jedenkrát týdně je vhodné kontrolovat čistotu oblečení jak do třídy, tak na zahradu (každý pátek je vhodné vzít oblečení domů na vyprání).
 • Občas je dobré překontrolovat boty na zahradu

UVÍTÁME, BUDELI MÍT DÍTĚ V ŠATNĚ NÁHRADNÍ OBLEČENÍ(spodní prádlo, tričko, punčocháče a ponožky).

Prosíme, nedávejte dětem do školky cenné předměty a hračky. Na spaní si mohou děti přinést plyšové zvířátko, které si tu mohou v postýlce nechávat. Na oblíbené hračky z domova budou mít děti „Týden ve školce s mojí nejoblíbenější hračkou".

Nedávejte dětem do školky žádné žvýkačky, tvrdé cucavé bonbóny a jiné dobroty. Je lepší, když dítě slaví narozeniny, přinést sušené ovoce. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

A ještě prosba k Vám...

Snažíme se mít naši „ školičku" pěknou, čistou a pořád hezky uklizenou. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete i takovou maličkostí, že budete udržovat pořádek v šatnách a povedete k tomuto i svoje děti ( neodkládejte na okna oblečení, na zemi se také dobře nevyjímá pohozený svetr, šála nebo kalhoty, i boty mají své určené místo atd.) Oblečení načichlé cigaretovým kouřem, nemá místo v dětské šatně MŠ. Zavírejte bezpečnostní dveře na chodbu!!! Děkujeme.

 

7 .Zahrada

Zahradu využíváme (pokud nám to počasí dovolí) co nejvíce. Děti si na zahradě hrají, pracují, svačí a některé další činnosti se přenáší na zahradu ze třídy (výtvarné činnosti, pracovní, tvoření z keramické hlíny, dramatické, ekologické, pohybové činnosti atd.). A to nejen od jara do podzimu, ale i v zimě.

Děti mají k dispozici dvě pískoviště, dřevěné průlezky,zahradní domečky,sportovní dráhu,fotbalové a dopravní hřiště.

Děti si hrají v pískovišti již od dubna do konce října – záleží na venkovní teplotě a také na úsudku paní učitelky, zda písek není málo prohřátý.

Děti mají k dispozici hračky, pracovní nářadí, kola, koloběžky, odrážedla a tříkolky . Rády využívají ke svým hrám i zahradní domeček, houpačku a lanovou průlezku a žebřík.

 

8. Prázdniny

Během hlavních prázdnin zajistí provoz částečně pro děti zaměstnaných maminek a tatínků mateřská škola. Tuto skutečnost Vám oznámíme již 1 měsíc předem.

Pobyt v jiné mateřské škole v době, kdy je naše škola uzavřena, si musí každý z rodičů pro svoje dítě zajistit sám – pokud potřebuje umístit dítě do náhradní mateřské školy.

 

9. Stravování

Děti se v MŠ stravují 3x denně. Strava se k nám dováží ze školní jídelny Bělotín.

Prosíme Vás o dodržování splatného termínu - tj. vždy měsíc předem (tedy za říjen zaplatit nejpozději do 30.9.atd.)

Přihlašování nebo odhlašování obědů můžete provést buď osobně,emailem nebo telefonicky u vedoucí  jídelny,vždy však nejpozději do 7.00 hodin ráno.

Není-li dítě včas odhlášeno, počítá se s ním automaticky další den na jídlo a naopak, pokud není včas přihlášeno, na oběd ani svačiny, se s ním nepočítá, tedy nemá nárok na stravu a nemůžeme ho přijmout ten den do MŠ. Toto je nařízení dané vyhláškou a my ho musíme respektovat.

Pokud dítě není odhlášeno a náhle onemocní, mohou si rodiče pouze ten den oběd vyzvednout do jídlonosičů od 11:40 do 12:00 hod. Jídlo, které je vydáno v první den nemoci dítěte do jídlonosičů, je určeno k okamžité spotřebě! Další dny po dobu nemoci vašeho dítěte si stravu v MŠ nemůžete vyzvedávat, dítě na ni nemá nárok.

Jakékoliv nesrovnalosti ohledně stravování s vámi vyřeší paní vedoucí školní kuchyně .

Agendu ohledně školního stravování má na starost vedoucí jídelny,která zodpoví případné nesrovnalosti.

10 .Informace pro rodiče

Na chodbě máme pro vás několik nástěnek, které mají informovat o tom, co už vaše děti umí, co se právě "učíme", o čem si povídáme, co jsme vyrobili nebo jak jsme se měli na výletě či jiné akci.

Na nástěnce u vchodu najdete důležité informace pro vás, rodiče, ze strany organizační, provozní a také důležité informace o tom, v kolik hodin s dětmi odcházíme na různé kulturní akce a kam (ale to jen v případě, že tyto akce již nejsou uvedeny v kalendáři plánovaných akcí školy).

Prosíme vás , abyste věnovali patřičnou pozornost těmto informacím a řídili se jimi. Tímto si ulehčíme komunikaci a předejdeme někdy zbytečným a nepříjemným nesrovnalostem. Divadelní představení vybíráme podle kvality a po dobrém uvážení.

Rádi vám také předáme svoje zkušenosti, pomůžeme vyřešit problémy a půjčíme odbornou literaturu a další věci. Budeme rádi,když se přijdete podívat na naši práci s dětmi a nebo když si přijdete za námi pohrát. Dveře jsou pro vás vždy otevřené a my uvítáme tu nejbližší spolupráci s vámi. Využívejte námi nabízené hovorové hodiny po celý rok.

Kdykoli je každému z vás k dispozici nejen Školní vzdělávací program ale i ostatní dokumentace související se vzděláváním  Vašeho dítěte. S dotazy se obraťte na vedoucí učitelku A.Paulovičovou, nebo ředitele školy Mgr. T. Navrátila. Velice uvítáme spolupráci na dotváření a školního vzděl. programu programu, rádi přijmeme vaše připomínky, nápady, rady – budete vás vždy včas informovat, kdy a kde se budeme scházet (společná posezení).

Další informace o třídních kolektivech a jejich činnosti se dovíte na webových stránkách školy www.zsbelotin.cz

 

11. Pojištění dětí

Děti jsou proti ztrátám a úrazům pojištěny u Kooperativy, pojišťovny a.s. Pojištění se vztahuje i na výlety a školy v přírodě.

 

12. Závaznost dodržování Školního řádu a dalších vnitřních směrnic a důležitá sdělení

Rodiče svým podpisem stvrzují, že se seznámili se Školním řádem , s vnitřní směrnicí o platbách, s vnitřní směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a se stravovacím řádem a uznali je závaznými (vždy na začátku školního roku).

Rodiče dále Čestným prohlášením na začátku školního roku potvrzují, že jejich dítě nepřišlo v posledních dvou týdnech do styku s infekční chorobou. Současně se rodiče zavazují, že dítě ponechají doma, jakmile nastane podezření z výskytu nakažlivé nemoci v rodině nebo při nachlazení, teplotě, průjmu, zánětu spojivek ...atd.

Rodiče, kteří jsou rozvedeni a dítě je soudním příkazem s nabytou právní mocí svěřeno do péče jednoho z rodičů prosíme, aby velmi přesně vyznačili do „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ" osoby, které mohou dítě z mateřské školy vyzvedávat. Podle Zákona o rodině upozorňujeme, že rodič, který nemá dítě do péče svěřeno, se může na své dítě informovat, ale nebude mu umožněno se s dítětem setkat.

 

13 .Poslání a úkoly předškolního vzdělávání, postavení školy

Základní a Mateřská škola Bělotín je příspěvková organizace, která byla zřízena na základě zřizovací listiny dne 29.11.2002 k 1.1.2003 a je právním subjektem. Statutárním zástupcem školy je ředitel.

Škola je zařazena do sítě škol .Naším posláním je všestranná péče o děti předškolního věku, vycházející z projektu MŠ podporující zdraví a Kurikula MŠ. Úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké spolupráci na ni pomáhat zajistit každému dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Snažíme se smysluplně obohacovat denní program v průběhu jeho předškolního vzdělávání a poskytovat dítěti odbornou péči. Mateřská škola usiluje o to, aby prvopočáteční vzdělávání dítěte bylo stavěno na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky a společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v kolektivu dětí byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem kvalitních a spolehlivých základů do dalšího života i vzdělávání. Má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání i okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit žít dítě ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty pro budoucí kvalitní život.

Stejně tak za důležité pokládáme vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budeme maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a budeme se snažit, aby v době, kdy bude dítě opouštět mateřskou školu dospělo k takové úrovni, která je pro něj individuálně dosažitelná – to vše v zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti na základní vzdělání. Na podkladě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (integrace).Budeme se snažit nabídnout vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit, bezpečně, jistě, radostně a spokojeně, které mu zajistí možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Budeme přihlížet k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích a specifických potřeb. (RVP PV, 2004)

 

14. Práva a povinnosti všech zainteresovaných

Práva

 • vychází z Úmluvy o právech dítěte a z Listiny práv a svobod
 • na vlastní názor
 • být respektován
 • být vyslechnut
 • přístup do školy
 • přístup do třídy
 • svobodně se vyjadřovat k výchovně –vzdělávací práci (Projekt a Kurikulum MŠ)

Povinnosti

 • respektovat výchovně- vzdělávací práci (Projekt a Kurikulum MŠ)

 

15. Práva a povinnosti rodičů

Rodiče mají právo

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • kdykoli navštívit třídu a pohrát si se svým dítětem
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou
 • sjednat si hovorové hodiny nebo promluvit kdykoli s učitelkou přímo ve třídě (v naléhavých případech)
 • respektování rodiny ze strany školy
 • přispívat svými nápady a náměty, zasahovat do koncepce a výchovně-vzdělávacích plánů školy v souladu s Ústavou o právech dítěte a jeho dalšími právy
 • zapojit se do dění mateřské školy, aktivně se ho účastnit a být informováni o záměrech a koncepci školy
 • kriticky se vyjadřovat k veškeré práci školky, a to i anonymně (v botové šatně je košíček)
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ
 • připomínkovat jídelníček, degustovat jídlo
 • účastnit se akcí pořádaných školou
 • půjčovat si odbornou literaturu a požádat o odbornou radu

Rodiče mají povinnost

 • vymezuje Zákon č.91/1998 Sb. o rodině
 • respektovat tento Školní řád a další dokumenty výchovně-vzdělávací práce
 • vodit dítě do MŠ v době od 6:30 do 9:00 hodin
 • každodenně se informovat o dění ve školce čtením nástěnky u vchodu do třídy
 • předávat dítě učitelce přímo do třídy, informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby opravdu byla zajištěna péče o dítě v součinnosti s rodinou
 • vyzvedávat dítě osobně nebo jinou pověřenou osobou na základě zmocnění
 • vodit do MŠ dítě pouze zdravé a respektovat rozhodnutí učitelky, že do MŠ nepřijme dítě se známkami nemoci
 • neprodleně ohlásit MŠ informaci o tom, že se v rodině vyskytla infekční choroba
 • oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny tel.čísel, ZP , bydliště atd.
 • vhodným oblečením a obutím umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě, ale především venku
 • upozornit učitelku na vše, co se týká momentálního fyzického i psychického stavu dítěte (špatná noc,nevolnost, hádky, úmrtí v rodině, rozvod atd.)
 • omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ buď telefonicky nebo písemně (do sešitu v šatně u kalendáře) nejpozději ten den do 12 hodin (odhlášení stravy na další den) nebo co nejdříve (3 dny bez omluvy hlásí paní učitelka dítě ke stravování, čtvrtý den ho automaticky odhlašuje ze stravování)
 • včas (do 10. dne následujícího měsíce) uhradit stravné
 • včas zaplatit úhradu za předškolní vzdělávání
 • nejpozději do 16:30 hodin si vyzvednou svoje dítě z MŠ, a to tak, aby v 16:35 už mohla být budova uzamčena
 • svým podpisem potvrdit, že se seznámili se Školním řádem
 • svým podpisem potvrdit bezinfekčnost dítěte při nástupu do MŠ

 

16.Práva a povinnosti dítěte

Vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, zejména z čl.13 - svoboda projevu, čl. 19 – ochrana před násilím a zanedbáváním, čl.23 - postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporující sebedůvěru a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti, čl.27 – právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj, čl.28 – právo na rovný přístup ke vzdělávání, čl.29 – právo na plný rozvoj osobnosti, právo na svobodnou hru.

Dítě má právo

 • aby mu byla společností poskytována ochrana, tzn. potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti, tzn. slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny
 • na emočně kladené prostředí a projevování lásky, tzn. právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku atd.
 • být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, tzn. právu vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, na názor, atd.
 • být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, tzn. právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem, právo spolupodílet se na vytváření pravidel ve společenství svých vrstevníků atd.
 • kdykoli se napít
 • jíst pouze tolik, kolik chce
 • kdykoli jít na WC, umýt si ruce, po jídle si vyčisti zuby
 • být vždy vyslechnut
 • tykat zaměstnancům školy a oslovovat je křestním jménem
 • na pomoc dospělého, když potřebuje
 • dle své potřeby kdykoli během dne si odpočinout
 • zvolit si hračku, hru,činnost nebo aktivitu dle svého přání a potřeby
 • jít navštívit kamarády do druhé třídy nebo si tam odejít hrát
 • být oslovován podle toho, jak je zvyklé nebo jak si přeje
 • dokončit hru
 • na respektování svého osobního tempa

Dítě má povinnost

 • chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)
 • po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo
 • po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky,papír,předměty použité k činnosti apod.)
 • být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat,umýt si ruce, vyčistit zuby – hlavně starší děti)
 • oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam)
 • dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči
 • upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.)
 • neničit práci ostatních
 • dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul,nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.
 • chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se emfaticky)
 • pomoct (pokud je to v jeho možnostech) jinému dítěti např. s oblékáním, s úkolem, s nějakou činností, radou atd.
 • konflikty řešit ústní domluvou za pomocí výtvarně znázorněných pravidel
 

17. Zaměstnanci školy

Všichni mají právo

 • odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem, pokud by byly v rozporu s Úmluvou o právech dítěte
 • vyjadřovat se a navrhovat změny při plánování výchovné práce, při organizačních změnách
 • přestávku na práci po odpracování nejdéle 6 hodin (na 0,5 hod.)
 • se souhlasem ředitele je možnost zapůjčit si inventář (literaturu, hry, materiál potřebný pro výrobu pomůcek, atd.)
 • všichni mají povinnost:
 • dodržovat předpisy BOZP,PO
 • dodržovat pracovní kázeň
 • plnit příkazy ředitele školy (v případě zastupování, tak zástupce ředitele)
 • efektivně využívat pracovní dobu, příchod i odchod
 • oznámit řediteli neprodleně veškeré změny v osobních poměrech a další údaje,které mají význam pro pojištění u MSSZ, Zdravotních pojišťoven a FÚ
 • chránit majetek školy, správně hospodařit se svěřenými prostředky a řádně a hospodárně zacházet s inventářem školy
 • soukromé návštěvy nepřijímat v pracovní době
 • každou návštěvu ve škole ohlásit řediteli školy
 • služební telefon(tj.telefon školy) používat jen k pracovním účelům, soukromé hovory ( telefon k nim lze využít jen v naléhavém případě)zapisovat do sešitu a každý měsíc vyrovnat příslušnou částku
 • dodržovat pravidla chování – viz. Roční pracovní plán,pracovní povinnosti

Ředitel:

 • rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru pracovníků
 • rozhoduje o přijímání dětí do mateřské školy
 • rozhoduje o výši úhrady za předškolního vzdělávání, o jeho prominutí nebo snížení
 • stanoví odpovědnost jednotlivých pracovníků, určuje svého zástupce (ten zastupuje ředitelku na škole v době její nepřítomnosti), stanoví a vypracuje pracovní náplně a pracovní dobu pro všechny zaměstnance
 • řídí a kontroluje veškerou činnost školy a odpovídá za hospodářské i pedagogické výsledky školy
 • kontroluje koncepci MŠ a výchovnou práci
 • umožňuje vzdělávání všem pracovníkům školy a pečuje o jejich odborný růst
 • zabezpečuje dobré pracovní podmínky všem pracovníkům školy a stará se o dobré materiálně-technické zabezpečení výchovné činnosti
 • ve spolupráci s paní provozní zajišťuje menší opravy, se zřizovatele ty náročnější
 • spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálně pedagogickým centrem, s pediatrem
 • spolupracuje se zřizovatelem a obcí Bělotín, s ČŠI, s ÚP,KHS ,PČR, s různými centry zabývajícími se environmentální výchovou, se ZŠ a MŠ a s dalšími rodičovskými nebo občanskými organizacemi
 • má oznamovací povinnost

Pedagogičtí pracovníci

 • dodržují legislativu týkající se školství (zejména Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášku 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Pracovní řád. všechny interní směrnice a ustanovení- např. BOZP, PO, atd.)
 • ve škole i ve třídách zodpovídají za úroveň výchovně-vzdělávací práce
 • jejich práce vychází z pracovní náplně, z ročního plánu, prováděcích plánů, Kurikula a závěrů pedagogických porad
 • od chvíle, kdy převezmou dítě od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby předání jiné paní učitelce, zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, jsou za ochranu a bezpečnost dítěte osobně odpovědny

Provozní pracovníci

 • veškeré jejich povinnosti vyplývají z pracovních náplní