Motto: 

Budeme se točit kolem dětí, jako by byly osou našeho světa, ale budeme to dělat tak, aby pochopily, že jsou také jeho nedílnou součástí. Budeme v nich posilovat jejich jedinečnost, ale zároveň pocit sounáležitosti, tolerance a respektu vůči jedinci, společnosti i celým kulturám. Nebudeme vychovávat jedinečné lhostejné sobce, nýbrž jedinečné otevřené bytosti.

 
 
 
 
 
 
 
Charakteristika školního vzdělávacího programu
 

           Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo fyzickou, psychickou i sociální samostatnost přiměřenou věku a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání: základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti, základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot- to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá.

 
 
 
 
 

Vzdělávací cíle

 

Cesta k našim cílům:

Kolik barev má duhová kulička…

 • Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme fyziologickým kognitivním sociálním a emocionálním potřebám dětí.
 • Respektujeme individualitu každého dítěte.
 • Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje.
 • Vycházíme ze znalostí aktuálního rozvojového stavu dítěte.
 • Pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí.
 • Pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou.
 • Vše zakládáme na přímých zážitcích dětí.
 • Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.
 • Podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové.
 • Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.

 

 

 

    Mateřská škola plní základní funkci působení v těchto oblastech:

 

1.      místa rozvoje dětí:

  • Mateřská škola vytváří stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí, z jejich rozvojových předpokladů s optimálně stanoveným programem.
  • Maximálně podporuje zdravý fyzický vývoj, snaží se kompenzovat případné negativní vlivy.
  • Podporuje zdravý psychický vývoj dítěte v celé jeho šíři.
  • Doplňuje rodinnou výchovu v oblastech, které vyžadují odbornost a profesionalitu ve vedení.
  • Zajišťuje základní diagnostickou péči.

 

 

 

2.      modelu dětského společenství:

·         Umožňuje dětem zařadit se do sociální skupiny dalších dětí jako jednu ze základních podmínek přípravy na školní docházku.

   ·         Nabízí dětem základní pravidla chování a jednání ve skupině a vytváření vnitřního řádu, který dítěti pomůže v bezpečné orientaci v běžných životních situacích.

    ·         Učí děti přijímat a tolerovat jiné děti, než jsou ony samy a zároveň dovednostem jak se umět v sociálně přijaté formě prosadit.

 

3.      podpory rodičovských kompetencí:

                      ·         Respektuje rodinu jako výchovného partnera s pochopením a porozuměním pro vlastní volbu výchovného stylu a životních hodnot u svých dětí.

        ·         Pomáhá vytvářet podmínky pro stabilní citovou vazbu mezi rodičem a dítětem.

                    ·         Nabízí rodičům všestrannou odbornou poradenskou pomoc při výchově předškolního dítěte.

 

 

Z této funkce naší mateřské školy vyplývají hlavní výchovné cíle, které jsme formulovali do výchovně vzdělávacího programu mateřské školy nazvaného Duhová kulička.

Vychází z cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a z vlastní filosofie, že základem vytváření postojů a vztahů předškolních dětí by nemělo být nejčastěji užívané schéma: vědomost-dovednost-postoj, ale získávání postoje na základě vlastního prožitku a teprve na závěr vytváření vědomostí.

Cílem je vytvořit dětem co nejbarevnější svět složený z mozaiky vzájemně se ovlivňujících, prolínajících se a propojených oblastí, které jsou symbolizovány 5 barevnými kuličkami.

 

  

                                                            Dítě a jeho tělo

                                          

 

                     Dítě a ten druhý                                                                Dítě a jeho psychika

 

 

 

                                                                                                Dítě a svět

 

                              Dítě a společnost                                                                         

 


 
 

Formy a metody

 

Formy vzdělávání:

 

          Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou.

          Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.

          Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

 

 

 

 

Vzdělávací obsah, naše vize

 

          Motto: Točíme se kolem slunce, trvá nám to obvykle 365 dní plných rozzářených dětských úsměvů, pocitů lásky, jistoty a bezpečí.

 

          Snahou učitelek je, aby naše mateřská škola nebyla jen školou plnou her a zábavy, ale také školou zaměstnaných rukou a myslí dětí. Každý den chceme dát dětem prožít něco, co by jim přineslo radost, smích a pohodu v barvách duhové kuličky.

          Stejně jako jeden rok je v našich klimatických podmínkách rozdělen podle zákonů přírody na čtyři roční období, i náš program se podobně jako příroda kolem nás bude měnit v souvislosti s probíhajícími změnami v přírodě. Na jaře zasejeme plodiny, které budeme společně operovávat a pozorovat v růstu. V létě začneme sklízet a konzumovat naši společnou úrodu. Na podzim se budeme těšit z posledních darů zahrádek a připravíme je na zimní spánek. V zimě si užijeme radovánek na sněhu a ledu, nabereme síly jako příroda kolem a s netrpělivostí budeme očekávat příchod jara.

          Každý měsíc vyrazíme na tématický výlet doplňující a obohacující právě probíhající téma výchovně vzdělávacího programu. Každý týden přinese pravidelné činnosti, které oživíme výjimečnými dny.

          Během dopoledních a odpoledních programů děti vystřídají jak činnosti volné, při kterých projeví svou vůli, tvořivost a spontánnost, tak činnosti řízené, při nichž se prostřednictvím vlastní sebekázně naučí naslouchat druhým, respektovat jejich názory, poučit se z nich, zkrátka být platnou a jedinečnou součástí celého společenství.